Pit 36 L krok po kroku

Pit 36 L dotyczy tych osób, które otrzymują dochody z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Są one właśnie opodatkowane na podstawie podatku liniowego.

Pit 36 L jest dla wszystkich tych, którzy wcześniej złożyli deklarację, w której wybrali podatek liniowy jako sposób rozliczania się i powinni oni w użyć go w rozliczeniu rocznym. Podatku tego nie wypełniają osoby, które uzyskały w roku podatkowym prawa do spółki, która nie posiada żadnej osobowości prawnej, lub działały na rzecz pracodawcy. W tym wypadku należy do rozliczenia się posłużyć się Pit 36.

Złożenie Pit 36 L jest obowiązkowe dla osób, które wykazują w postaci innych deklaracji swoje inne dochody. Ta forma rozliczenia dotyczy tylko podatku liniowego i nie ma obowiązku wpisywania do tutaj innych dochodów, ponieważ zostały one już oznaczone w innych deklaracjach.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że korzystanie z podatku liniowego oznacza całkowite wyłącznie możliwości rozliczania przychodów innej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, według ogólnych zasad. Na zasadzie podatku liniowego winne zostać rozliczone wszystkie przychody, jednak istnieje możliwość dopisania innych spółek by rozliczyć je za pomocą ryczałtu.

Pit 36 L krok po kroku: co ująć w deklaracji?

Składanie deklaracji na podstawie podatku liniowego wymusza pewne odgórne zasady, na których należy się oprzeć i można je ująć w Pit 36 L bez konieczności wspierania się innymi deklaracjami. Są to ujęcie takich rzeczy jak:
- podatek wynikający z zakupu nieruchomości lub praw majątkowych w roku 2008,
- niepobrany przez płatnika podatek ryczałtowy należny na podstawie artykułów 29, 30 i 30a ustaw,
- zryczałtowany podatek uzyskany na podstawie dochodów, przychodów uzyskanych poza granicami Rzeczpospolitej (odsetki, pożyczki).

W deklaracji wymienić należy również kwotę ryczałtu podatku dochodowego od dochodu remanentu likwidacyjnego w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej. Inną kwestią jest możliwość rozliczenia się w wyżej podany sposób wraz z małżonkiem lub dzieckiem. W tym wypadku nie jest to możliwie do wykonania, deklaracje należy składać jako dotyczące wyłącznie jednej osoby.

Z jakich części składa się Pit 36 L?

Pit składa się z kilkunastu oznaczonych dużymi literami alfabetu liter. Każde z nich oznacza coś innego. Każdy kto choć raz wypełniał w życiu Pit powinien dać sobie radę również i z tą deklaracją.

Część A: powód oraz podmiot, gdzie składana jest deklaracja - zwykle różniąca się kryteriami takimi jak kraj pochodzenia podatnika.
Część B: należy tu oznaczyć dane osobiste podatnika jak również wykazać aktualne miejsce zamieszkania lub wskazać ostatnie miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej - w przypadku wyjazdu poza granice kraju.
Część C: wszelkie informacje dodatkowe,
Część D: dochody i straty względem źródeł przychodów całkowitych.
Część E: można w tej części wykazać straty z lat ubiegłych, począwszy od roku 2007. Tutaj również powinny zostać określone składki na ubezpieczenia społeczne, jak również wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
Część F: kwoty, dzięki którym ustalić można podstawę opodatkowania, lub które zmniejszyły straty.
Część G: właściwie obliczenie podatku, dochód do opodatkowania, podstawa obliczenia podatku, obliczony podatek, doliczenia do podatku.
Część H: odliczenia od podatku - składka na ubezpieczenie zdrowotne, art. 27b ustawy.
Część I: obliczenie zobowiązania podatkowego, podatek należny.
Część J: kwota do zapłaty, nadpłata. Kwota zaliczek faktycznie zapłaconych w mijającym roku podatkowym.
Część K: zryczałtowany podatek.
Część L: podatki naliczone.
Część M: należne zaliczki z tytułu ART. 44 UST. 1 PKT 1 USTAWY.
Część N: informacja o dochodach względem ART. 45 UST. 3c USTAWY.
Część O: wniosek o przekazanie jednego procenta podatku na cele działalności dobra wspólnego, publicznego.
Część P: informacje uzupełniające.
Część R: informacje o załącznikach w postaci załączonych dokumentów oraz liczbie ich kopii.
Część S: oświadczenia oraz podpisy.